REGULAMIN WYDARZEŃ

 1. Zapisanie się na Wydarzenie (spotkanie, wykład, warsztat, kurs) jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Wydarzenia wraz z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia rekturacji na wydrzenie przez firmę Marta Targońska, siedziba firmy ul. Pomorska, 03-101 Warszawa, NIP 951-182-55-74.
 2. Za zawarcie umowy uważa się zgłoszenie na kurs poprzez rejestrację on-line i  wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie: www.martatargonska.pl
 3. Warunkiem zapisu jest dokonanie wpłaty zaliczki lub całości kwoty na konto firmy do 3 dni od otrzymania potwierdzenie zgłoszenia.  Całość opłaty (w przypadku Wydarzeń gdzie obowiązkowa jest zaliczka) należy dokonać do 14 dni przed planowanym terminem wydarzenia.
 4. Wpłat należy dokonywać na konto podane w mailu potwierdzającym przyjęcie formularza zgłoszenia.
 5. Liczba miejsc na Wydarzeniu jest ograniczona i uzależniona od rodzaju wydarzenia. O wykupieniu miejsca decyduje kolejność wpłat.
 6. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Wydarzeniu istnieje możliwość zwrotu wniesionej opłaty, gdy rezygnacja nastąpi w terminie do 14 dni przed planowanym terminem Wydarzenia.   Oświadczenia o rezygnacji należy dokonać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem na adres kontakt@martatargonska.pl
 7. W przypadku niewystarczającej ilości Zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wydarzenia bez roszczeń finansowych ze strony Uczestników. Wpłacone opłaty zostaną zwrócone wszystkim Uczestnikom Wydarzenia.
 8. Uczestnik Wydarzenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie wydarzenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 30 dni od ich wyrządzenia.
 9. Uczestnik Wydarzenia zobowiązuje się przestrzegać niniejszego regulamin od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego do Organizatora.
 10. Dane osobowe są przekazywane przez Uczestnika dobrowolnie.
 11. Administratorem danych osobowych jest firma Marta Targońska, siedziba firmy ul. Pomorska 5/25, 03-101 Warszawa, NIP 951-182-55-74.
 12. Wypełnienie formularza z danymi Uczestnika równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do realizacji i rozliczania wydarzenia. Wszelkie dane osobowe uzyskane w procesie składania zgłoszeń  w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawnione innym osobom ani innym podmiotom.
 13. Uczestnik   ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia z bazy danych. W tym celu proszę kontaktować się wysyłając wiadomość na kontakt@martatargonska.pl
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem  zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Zapoznaj się również z Polityką prywatności

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 07.02.2024 r.