REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązuje od  7.02.2024 r.

Tu możesz pobrać Regulamin sklepu

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem https://lagodniedozycia.pl/sklep prowadzony jest przez firmę Marta Targońska, ul. Pomorska 5/25, 03-101 Warszawa NIP 9511825574 (dalej: Łagodnie do życia) w celu sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem serwisu internetowego https://lagodniedozycia.pl/ (dalej: Serwis Internetowy).
2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Łagodnie do życia, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Łagodnie do życia zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
4.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
4.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
4.3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
4.4. Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
FORMULARZREJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej ttps://lagodniedozycia.pl/sklep/ umożliwiający utworzenie Konta.
FORMULARZZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej ttps://lagodniedozycia.pl/sklep/ umożliwiający złożenie Zamówienia.
KLIENT– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
KLIENT-KONSUMENT – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
KONSUMENT– pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, , która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
KUPUJĄCY – zarówno Klient, Klient-Konsument jak i Konsument.
KONTO– oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy ttps://lagodniedozycia.pl/ w którym gromadzone są dane Klienta w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
NEWSLETTER – usługa elektroniczna pozwalająca Klientowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Klienta adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Sprzedawcy, dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie.
POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
PRODUKT– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, tj. towar albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
REGULAMINSKLEPU INTERNETOWEGO – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu i dokonywania Zamówienia Towarów dostępnych w Sklepie
REKLAMACJA – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z brakiem zgodności Towaru z umową.
SKLEP– Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://lagodniedozycia.pl/ za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Towarów i Usług, dostępnych w Sklepie.
SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA– firma Marta Targońska, ul. Pomorska 5/25, 03-101 Warszawa NIP 9511825574, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@martatargonska.pl.
UMOWASPRZEDAŻY– Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
USŁUGAELEKTRONICZNA– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
ZAMÓWIENIE– oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści.

§ 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1. Sklep https://lagodniedozycia.pl/sklep/ prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. Jakiekolwiek oświadczenia zawarte w Serwisie Internetowym nie mogą być traktowane jako zapewnienia Łagodnie do życia, o ile nie zaznaczono tego wprost.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
6. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
7. Sprzedawca nie jest podatnikiem VAT.
8. Sprzedawca wystawia faktury i rachunki sprzedaży.
9. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić Sprzedawcy na etapie składania Zamówienia.
10. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania ze Sklepu, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).

§ 4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zamówienia można składać:
• poprzez Sklep za pomocą Formularza Zamówień (https://lagodniedozycia.pl/sklep/) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@martatargonska.pl,
2. Aby dokonać zakupu w Sklepie należy wejść na stronę internetową Sklepu, tj. https://lagodniedozycia.pl/sklep a następnie wybrać Towar/Produkt, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
3. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
5. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 9.00. do 15.00. w dni robocze.
6. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
7. Kody rabatowe udostępnianie klientom w ramach akcji promocyjno-wyprzedażowych nie łączą się ze sobą. Produkty objęte promocją z ceną promocyjną obniżoną na karcie produktu nie podlegają dodatkowemu rabatowaniu z użyciem kodu rabatowego.
8. W celu dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:
• dodanie wybranego Towaru/Produktu do koszyka,
• wypełnienie formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego, adres dostawy
• podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży,
• wskazanie danych wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek,
• wybór formy płatności,
• zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja regulaminu Sklepu,
• potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o równoważnej treści.
9. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.
10. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
11. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
12. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:
• potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
• niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
13. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
14. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta wskazany w Formularzu Zamówienia.
15. Akceptując regulamin akceptujesz otrzymanie faktury/dowodu zakupu w formie elektronicznej.

§ 5 SPOSOBY PŁATNOŚCI

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1. przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy nr: 74 2490 0005 0000 4500 8281 4833 (Alior bank) Marta Targońska, ul. Pomorska 5/25, 03-101 Warszawa NIP 9511825574. W tytule przelewu należy wpisać “Zamówienie nr……..”, w terminie 3 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia.
2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
3. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
4. Zwrot za zamówienie realizowany jest przy użyciu formy tej samej płatności co przy składaniu zamówienia.

§ 6 KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
2.1. Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 2 dni roboczych. Podczas promocji czas wysyłki może wydłużyć się do 3 dni roboczych. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy.
3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem: Poczty Polskiej oraz firmy InPost.
4. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia na Towary w terminie od 1 do 2 dni roboczych, licząc od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność.
5. Dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
7. Koszty dostawy Towarów podane są do wiadomości Kupującego przed wysłaniem przez niego Zamówienia.
8. Koszt dostawy związany jest z wyborem sposobu dostawy przez Kupującego.
9. Kupujący ma do wyboru kilka możliwości sposobu dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:
• Dostawa do Paczkomatu Inpost – 16 zł, czas dostawy 1-2 dni robocze.
• Dostawa Pocztą Polską – 16 zł, czas dostawy 2-3 dni robocze.
10. Dostawa Towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej i jest uzależniona od wagi Zamówienia oraz kraju wysyłki. Jeśli chciałbyś dostawę poza terytorium Polski skontaktuj się z nami (kontakt@lagodniedozycia.pl), abyśmy wycenili dostawę Twojego zamówienia.
11. W przypadku, gdy przy odbiorze Towaru Kupujący stwierdzi uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, niekompletność przesyłki, niezgodność zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji. Jeśli jest to możliwe Kupujący może w razie uszkodzeń sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela dostawcy (np. kuriera). Przyspieszy to postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń.

§ 7 REKLAMACJA PRODUKTU

Reklamacja z tytułu rękojmi.
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lagodniedozycia.pl lub pisemnie na adres: Marta Targońska, ul. Pomorska 5/25, 03-101 Warszawa.
3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Marta Targońska, ul. Pomorska 5/25, 03-101 Warszawa
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.
6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
7. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi mailowo, na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem pkt. 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Marta Targońska, ul. Pomorska 5/25, 03-101 Warszawa.
4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
5. Z zastrzeżeniem pkt. 6 oraz 8 Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu w ciągu 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca dokonuje zwrotu kosztu dostawy przy zwrocie całości zamówienia. Przy zwrocie części produktów z zamówienia koszt dostawy nie jest zwracany.
6. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez konsumenta dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem zwracanego Produktu.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu w wypadku Umowy Sprzedaży:
10.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
10.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
10.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
10.4 w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
12. Dokonując zwrotu towarów zakupionych w ramach promocji lub zakupionych przy użyciu innych kodów rabatowych kupujący otrzymuje zwrot za zakupione produkty pomniejszony o proporcjonalną wartość wykorzystanego rabatu w stosunku do ceny przedmiotu, którego dotyczy zwrot.

§ 9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10 Regulaminu.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 10 OPINIE KONSUMENCKIE W SKLEPIE

1. Sprzedawca zapewnia, że publikowane w Sklepie opinie o Towarach/Produktach i/lub o Sklepie pochodzą wyłącznie od osób, które używały danego Towaru lub go zakupiły.
2. Kupujący może dokonać dobrowolnie oceny Towaru/Produktu i/lub Sklepu w terminie 60 dni od otrzymania linku umożliwiającego wystawienie opinii.

§ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym w celu dostarczenia Produktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne.
3. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności (RODO) dostępnej na stronie https://lagodniedozycia/polityka-prywatnosci/

§ 12 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
1.2. prowadzenie Konta w Sklepie,
1.3. Newsletter.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 13 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
• umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
• umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
• umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Do korzystania ze Sklepu oraz zakupionych Produktów niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:
• urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);
• odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów JavaScript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
• aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.
4. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu i jego Produktów zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:
• aktualny system antywirusowy,
• skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
• zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
• aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej.
5. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu online, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Konsument lub Klient-Konsument jest zobowiązany do współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika nie z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Klient-Konsumenta i braku jego kompatybilności.
7. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.
8. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
9,. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
10. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 14 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lagodniedozycia.pl.
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 15 WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lagodniedozycia.pl.
1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 16 REJESTRACJA W SKLEPIE I ZAŁOŻENIE KONTA W SKLEPIE

1. Kupujący w trakcie dokonywania Zamówienia może zarejestrować się w Sklepie.
2. Założenie Konta jest dobrowolne.
Konto umożliwia podgląd historii Zamówień, zapisywanie produktów do ulubionych, jak i przyspiesza składanie Zamówień w przyszłości poprzez automatyczne zapisywanie danych Kupującego na formularzu Zamówienia.
3. Podczas rejestracji Konta Kupujący podaje swoje dane identyfikacyjne i adresowe, a także adres e-mail oraz tworzy własne hasło.
4. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Sklepu osobom trzecim.
6. Kupujący, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
7. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta poinformuje Kupującego na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Kupującego.

§ 17 NEWSLETTER

1. Kupujący w trakcie realizacji Zamówienia, jak i niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy.
2. Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
3. Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.
4. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.
5. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę.
6. Kupujący może także zwrócić się bezpośrednio do Sprzedawcy w celu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed odwołaniem zgody.
7. Konsument oraz Klient-Konsument nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez przedsiębiorcę wyłącznie w celu wykonania umowy i dostarczenia newslettera.

§ 18 FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego formularza na stronie kttps://lagodniedozycia.pl/kontakt.
2. Korzystanie przez Kupującego z Formularza jest dobrowolne.
3. Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu także numer telefonu oraz adres e-mail, na który Kupujący może się skutecznie kontaktować ze Sprzedawcą.
4. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.

§ 19 AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
2. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
3. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.
4. Produkty są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
5. Autorskie prawa majątkowe do Plików i/lub Kursów przysługują Sprzedawcy lub innemu podmiotowi, z którym Sprzedawca zawarł stosowne umowy, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.
6. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
7. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.

§ 20 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulamin z dnia 07.02.2024r.